shalomLogo

World premiere of my new film ‘Shalom Italia’
DocAviv International Film Festival
21st May 2016

left

fest02